Cywilne

   
Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego:
 • prawa zobowiązań, w tym:
  • zapłata z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umów
  • odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadku komunikacyjnego
  • odszkodowanie za zniszczenie, uszkodzenie pojazdu mechanicznego z tytułu umowy OC sprawcy zdarzenia
  • roszczenia z umów sprzedaży, zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane, ubezpieczenia, użyczenia, najmu, dzierżawy i innych kontraktów
  • roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia
  • zawezwanie do próby ugodowej
  • roszczenia z umowy darowizny
  • analiza i sporządzanie umów
  • negocjowanie umów
  • kredyty frankowe

 • prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym:
  • rozwód z orzekaniem o winie lub bez
  • separacja, zniesienie separacji
  • unieważnienie małżeństwa
  • ustalenie nieistnienia małżeństwa
  • ustalenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa
  • zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa
  • podział majątku wspólnego
  • alimenty (obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego)
  • ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • ustalenie miejsca pobytu dziecka
  • ustalenie i wykonywanie kontaktów z dzieckiem
  • opieka, kuratela
  • przysposobienie, rozwiązanie przysposobienia
  • ubezwłasnowolnienie

 • prawa spadkowego, w tym:
  • stwierdzenie nabycia spadku
  • dział spadku
  • przyjęcie lub odrzucenie spadku
  • zachowek
  • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
  • zobowiązanie do wykonania zapisu lub polecenia
  • zmniejszenie zapisu lub polecenia
  • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
  • wyłączenie od dziedziczenia

 • prawa rzeczowego, w tym:
  • zasiedzenie
  • ustanowienie służebności gruntowych oraz osobistych
  • ustanowienie drogi koniecznej
  • ochrona własności i naruszenie posiadania
  • postępowanie o eksmisję
  • zniesienie współwłasności
  • rozgraniczenie nieruchomości