Karne

   
Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego:
 • w postępowaniu przygotowawczym, w tym:
  • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję lub prokuraturę
  • reprezentowanie osób pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym

 • w postępowaniu sądowym (rozpoznawczym), w tym:
  • obrona oskarżonego przed sądem
  • reprezentowanie osób poszkodowanych w postępowaniu sądowym (oskarżyciel posiłkowy)
  • dochodzenie roszczeń z tytułu nawiązki i naprawienia szkody w postępowaniu karnym
  • sporządzanie środków odwoławczych (zażalenia, apelacje)
  • kasacja od wyroku karnego
  • wniosek o ułaskawienie

 • w postępowaniu wykonawczym, w tym:
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie
  • odroczenie wykonania kary
  • przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
  • rozłożenie grzywny na raty